Laatste stand van zaken schilderwerk en vervanging/reparatie kozijnen – 4 januari 2018

Uitpandig schilderwerk en vervanging kozijnen
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van houtrot aan de (uitpandige) kozijnen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het volledige vervangen van kozijnen, het vervangen van ramen (de draaiden delen), het herstellen van de onderdorpel en het uitvoeren van een houtrot reparatie.

Adbouwcom is gestart met het vervangen van kozijnen en het uitvoeren van de reparaties aan houtrot. Er wordt nu gestart met de kozijnen waar onderdorpels moeten worden vervangen. Daarna worden de ramen vervangen op de betreffende adressen.

Indien er klachten zijn over uitvoering van de werkzaamheden verzoeken wij u ons deze per email te melden.

Isolatieplaten
Er moeten nog ongeveer 8 laten worden aangebracht in de zgn. poortwoningen. Daarbij moeten op enkele plaatsen nog platen opnieuw worden vastgelijmd. Dit wordt eind januari in uitvoering gezet, omdat men verwacht dat de laatste platen dan geleverd worden.

Woning Saturnus 36a (ingestorte gevel) géén woning van Vereniging De Planeet

Tijdens de storm in de nacht van 2 op 3 januari 2018 is een deel van de zijgevel van de woning aan de Saturnus 36a losgekomen. Deze woning maakt géén deel uit van de Vereniging en herstel is dan ook volledig in handen van 3B Wonen, eigenaar van de woning.

3B Wonen heeft aangekondigd a.s. maandag steekproefsgewijs controle uit te voeren in de Sterrenwijk om deze situatie in de toekomst te voorkomen.

https://www.ad.nl/rotterdam/stenenregen-door-storm-in-berkel-en-rodenrijs~a0a948ee/

Bij de beheerder zijn met name meldingen ontvangen van lekkages in schuren en loszittende schuurdaken. Deze meldingen zijn door de firma Adbouwcom in behandeling genomen en worden z.s.m. hersteld.

 

Tussen 7 en 22 december worden kozijnen vervangen van diverse woningen

De afgelopen periode heeft het uitpandig schilderwerk plaatsgevonden. Bij diverse kozijnen is houtrot hersteld, of zijn dorpels vervangen. Momenteel zijn deze werkzaamheden nog bezig.

Bij diverse woningen worden kozijnen volledig vervangen. Vanaf 7 december gaat de firma Adbouwcom hiermee aan de slag. Men streeft ernaast per dag drie kozijnen te vervangen. Hiervoor is een planning gemaakt en ADbouwcom neemt met alle betrokken bewoners contact op. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen worden op 22 december de laatste kozijnen geplaatst.

 

Voorkom lekkages door Velux dakramen

In de ledenvergadering in 2016 heeft de vereniging het besluit genomen dat de Velux dakramen geen deel meer uitmaken van de vereniging. Eigenaren zijn hierdoor zelf verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van de ramen.

Bij lekkage maakt u hiervan melding bij de beheerder, die een onderhoudsbedrijf inschakelt om de oorzaak van de lekkage te verhelpen en een offerte opstelt voor de gevolgschade. Als na afloop blijkt dat de schade afkomstig is van een probleem met het Velux dakraam, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de eigenaar. Eventuele kosten voor gevolgschade, die onder het eigen risico van de verzekering blijven, worden tevens bij de eigenaar in rekening gebracht.

Stand van zaken schilderwerk en aanbrengen isolatieplaten – 4 januari 2017

Uitpandig schilderwerk en vervanging kozijnen
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van houtrot aan de (uitpandige) kozijnen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen houtrot aan één plek in het kozijn en houtrot op meerder plekken in het kozijn. De kozijnen waar houtrot op slechts één plek zit, en waar nog niet eerder deelvervanging heeft plaatsgevonden, daar wordt alsnog deelvervanging uitgevoerd. Kozijnen waar op meerdere plekken houtrot is geconstateerd worden volledig vervangen.

Het bleek financieel niet haalbaar (gezien het mandaat dat de leden op de jaarlijks vergadering hebben goedgekeurd) om alle kozijnen volledig te vervangen en dat bleek ook niet noodzakelijk. Door het toepassen van deelvervanging op enkele kozijnen, kan de overschrijding van de mandaat worden beperkt.

Inmiddels zijn de nieuwe kozijnen besteld (levertijd ongeveer 5 weken; nieuwe kozijnen worden volledig afgelakt geplaatst). Op dit moment moet er nog bij enkele woningen worden geschilderd. Zodra de kozijnen binnen zijn wordt er ook gestart met deelvervanging en het schilderen van die kozijnen.

Isolatieplaten
Er moeten nog ongeveer 8 laten worden aangebracht in de zgn. poortwoningen. Daarbij moeten op enkele plaatsen nog platen opnieuw worden vastgelijmd. Dit wordt eind januari in uitvoering gezet, omdat men verwacht dat de laatste platen dan geleverd worden.

Controleer regelmatig dakgoten en gootstukken en voorkom lekkages!

De forse regenbuien van de afgelopen dagen hebben geleid tot diverse meldingen van lekkages in woningen in de Sterrenwijk. De meeste lekkages komen voor in de woonkamer. Aannemersbedrijf Hoogerbrugge heeft geconstateerd dat in enkele gevallen de dakgoten overstroomd zijn en er veel vuil in de dakgoten aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de vele waterschades in 2016 heeft de opstalverzekering een eigen risico opgelegd van € 1.000,- per waterschade. Dat betekent dat de vereniging vanaf 2017 meer kosten zelf moet gaan dragen als gevolg van waterschades en daar waar wordt geconstateerd dat het gaat om achterstallig onderhoud van de dakramen, komt de schade voor rekening van de bewoner.

Om deze reden verzoeken wij bewoners dringend om regelmatig de dakgoten te reinigen, maar ook de gootstukken van de Velux dakramen, want daar kunnen ook verstoppingen ontstaan. Elke eigenaar is hier zelf voor verantwoordelijk.

Stand van zaken diverse onderhoudswerkzaamheden-update 1 augustus 2017

Isolatieplaten
Onlangs hebben we meldingen gehad dat op enkele plekken de isolatieplaten loskomen. In de meeste gevallen betreft dit de beplating, die door omstandigheden op die plekken niet vast geboord kon worden, maar gelijmd is. De lijm blijkt niet stevig genoeg om de platen hij hogere temperaturen te kunnen dragen. Adbouwcom bekijkt in overleg met de bouwkundige naar alternatieven.
Op dit moment dient er enkel nog beplating te worden aangebracht in de poortwoningen.

Uitpandig schilderwerk en vervanging kozijnen
Inmiddels zijn de schilderwerkzaamheden aan de uitpandige delen (dus met name de ramen op 1e en 2e verdieping aan voorgevel) in volle gang. Op dit moment is men bezig met de woningen aan de kant van de Planetenweg en dat zijn de laatste woningen die moeten worden gedaan. Bij de ledenvergadering heeft de bouwkundige aangegeven dat bij constatering van houtrot ernaar gestreefd wordt om het volledige kozijn te vervangen en geen deelvervanging te doen. Hieraan hangt uiteraard een kostenplaatje ener is geconstateerd dat het financieel mogelijk niet haalbaar is om elk kozijn, waar ook maar een beetje houtrot in zit te vervangen.
De schilder heeft op dit moment alle kozijnen waar houtrot is aangetroffen, niet geschilderd. Dit in afwachting van mogelijke vervanging van het gehele kozijn.
Op dit moment wacht het bestuur op een aangepaste offerte, zodat bekeken kan worden hoe groot het verschil is kosten is als er bij bepaalde kozijnen (waarbij alléén houtrot in de onderdorpel zit) niet wordt overgegaan op volledige vervanging, maar als daar alsnog deelvervanging wordt toegepast.
De verwachting is dat het bestuur hierover eind augustus een besluit kan nemen en dat de kozijnen besteld gaan worden.

Aanvang uitpandig schilderwerk

Inmiddels is er gestart door de firma Adbouwcom met het uitpandig schilderwerk aan de Castor. Uiteraard is de schilder afhankelijk van de weersomstandigheden, maar de verwachting is dat men de gehele maand april bezig is met het schilderwerk aan de Castor.

Vervolgens wordt er gestart aan Pollux – Jupiter-Saturnus-Venus.

Alle bewoners worden middels brieven door de schilders geïnformeerd over de gang van zaken.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met J&M VvE Beheer.