Procedures (dakkapel/zonnepanelen/airo/verhuur woning)

De vereniging kent procedures, met betrekking tot de volgende onderwerpen:
– Plaatsen van zonnepanelen en airco’s;
– Plaatsen van een dakkapel;
– Aanbrengen van andere wijzigingen aan de schil;
– Verhuur van de woning
– Verkoop van uw woning

(Bijzondere) verzoeken van eigenaren (voor het verkrijgen van toestemming) kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Houd u hierbij rekening dat deze alleen worden besproken tijdens de bestuursvergadering, die op de volgende data plaatsvinden:
– woensdag 16 januari 2019
– woensdag 15 mei 2019
– woensdag 19 juni 2019
– woensdag 4 september 2019
– woensdag 30 oktober 2019
– woensdag 20 november 2019

Zonnepanelen en airco’s
Wanneer u eventueel zonnepanelen of airco wenst te plaatsen gelden de volgende regels:
– U dient vooraf een schriftelijk verzoek inclusief technische specificaties in bij de Vereniging, via J&M VvE Beheer (info@vvebeheer.net).
– Er worden enkel zonnepanelen (of airco’s) geplaatst op het eigen dakoppervlak, niet van de buren;
– Plaatsing zal geschieden op het platte dak;
– Er zal niet geboord worden in het dak, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur;
– De tegels welke op het dak aanwezig zijn vanwege de brandoverslag dienen gehandhaafd te blijven, en mogen niet verplaatst worden;
– De kabels van de zonnepanelen mogen niet door een bestaande rookgasafvoer naar binnen getrokken worden, vanwege brandgevaar. Indien er een gat dient te worden geboord in de bitumen dakbedekking van het platte dak, moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan het bestuur van de vereniging en dient dit te worden uitgevoerd te door de firma Consolidated, gezien de garanties van de brandoverslag. Indien er een gat wordt geboord in het houten dakbeschot, dient u dit eveneens schriftelijk te melden bij het bestuur en gebeurt dit op geheel eigen risico. Schade aan het dak of lekkages als gevolg van het geboorde gat, komen geheel voor rekening van de eigenaar van de woning;
– Eventuele schade direct of indirect als gevolg van het plaatsen van de panelen zijn voor de aanvrager en kunnen niet ten laste of verantwoording van Vereniging De Planeet komen

Aanbrengen van wijzigingen aan de schil van de woning
Het doel van de vereniging is het uitvoeren van het buitenonderhoud. Hieronder vallen de werkzaamheden aan de schil. Voor alle wijzigingen die u wenst aan te brengen aan de schil van het gebouw, dient u vooraf een verzoek in te dienen bij het bestuur van de vereniging (per e-mail via info@vvebeheer.net). Zo is het wijzigen van een voordeur toegestaan, mits deze dezelfde kleur behoudt als alle voordeuren in de straat. (echter hiervoor dient nog wel toestemming te worden gevraagd.)Het bestuur bepaalt, in overleg met een bouwkundige, of de wijziging past binnen de uniformiteit van de wijk. Een verzoek kan worden ingediend via J&M VvE Beheer.
In verband met onderhoud en verzekeringen is het van belang wijzigingen te melden!

Plaatsen van een dakkapel
Indien u een dakkapel wenst te plaatsen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van de vereniging, bij voorkeur voorzien van tekeningen. Indien de te plaatsen dakkapel qua ontwerp overeenkomt met de overige dakkapellen in de wijk, zal het bestuur akkoord gaan met plaatsing. Hierbij geldt dat schade die aan de schil van het gebouw wordt toegebracht bij het plaatsen van de dakkapel, of schade als gevolg van het plaatsen van de dakkapel voor rekening van de desbetreffende eigenaar komen.
U dient ten alle tijden vooraf een verzoek hiervoor in te dienen, in verband met diverse administratieve handelingen. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend (info@vvebeheer.net)

Verhuur woning
Reglement voor huur- en onderverhuur Sterrenwijk, vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 5 maart 2008.

Procedure aanvraag verhuur woning:
– De eigenaar van de woning dient een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur van Vereniging De Planeet. In deze aanvraag wordt aangegeven aan wie men voornemens is te verhuren, voor welke periode en om hoeveel mensen het gaat. Tevens dient in de aanvraag de motivatie te worden aangegeven.
– Het bestuur toetst de aanvraag aan de gestelde regels.
– In het geval dat er toestemming wordt verleend wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan de eigenaar. De eigenaar dient vervolgens zorg te dragen dat het bestuur de beschikking krijgt over een kopie van het getekende huurcontract en een kopie van het huishoudelijk reglement getekend door de huurder. Tevens dienen alle relevante NAW gegevens van de huurder beschikbaar te worden gesteld.
– In het geval dat er géén toestemming wordt verleend, wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met de motivatie hiervan. Tevens wordt er op gewezen dat indien men toch overgaat tot verhuur de Vereniging tot uitzetting over kan/zal gaan van de onderverhuurder en de eigenaar een boete op kan leggen.

Voorwaarden voor toestemming tot verhuur:
– Een periode van maximaal 2 jaar.
– De woning mag slechts eenmaal voor bovengenoemde periode worden verhuurd.
– De woning mag worden verhuurd aan een gezin bestaande uit de hoofdhuurder, diens partner en maximaal 3 kinderen.
– Een echtpaar zonder kinderen.
– Een alleenstaande met maximaal 3 kinderen.
– Een alleenstaande.

De woning mag niet worden verhuurd:
– Voor een periode langer dan hierboven genoemd.
– Voor een tweede maal na de eerste periode.
– Aan meer dan een persoon zonder verbintenis (meerpersoons huishoudens).
– Voor periode korter dan 1 jaar.
– Aan een bedrijf.

Woningverkoop
Bij verkoop van uw woning dient de notaris in het koopcontract een clausule op te nemen dat de koper verplicht lid is van de vereniging. De notaris dient de overdracht te melden bij de beheerder. Indien de notaris hiervoor een voorbeeldtekst wenst, kan hiervoor contact worden opgenomen met de beheerder.
Bij verkoop brengt de vereniging mutatiekosten in rekening bij de verkoper. Deze bedragen in 2018 € 158,50 (jaarlijkse indexatie).